Norske Redningshunder - Hedmark / Oppland
Invitasjon til diskusjonInvitasjon til diskusjon rundt mulig forenkling av organisasjonsstrukturen i Norske Redningshunder

Bakgrunn:

Norske Redningshunder fyller 60 år i 2016. Det har skjedd en rivende utvikling i organisasjonen, fra den ble stiftet av syv lavineengasjerte personer i 1956. Dagens organisasjonsstruktur ble lagt på 1980-tallet, da landet ble oppdelt i distrikter og det ble muligheter for å opprette lokale lag. En av årsakene til at det opprinnelig ble gitt mulighet for lokale lag, var at det skulle bli enklere å holde kontakten fra det enkelte medlem og opp til hovedstyret. På den tida var kommunikasjon vanskeligere, og NRH hadde ingen administrasjon. En annen viktig grunn var at det var enklere for et lag å skaffe midler lokalt da det var veldig få som visste noe om NRH sitt arbeide og virke.

Det er i dag 52 organisatoriske enheter knyttet til Norske Redningshunder. Med organisatoriske enheter menes lag og distrikt, som er oppført i Brønnøysundregisteret med eget organisasjonsnummer og som ifølge vedtektene skal ha minst 4 styremedlemmer. I tillegg til sentralleddet er det 17 distrikter og 34 lokale lag, som betegnes som organisatoriske enheter.

Hvordan distriktene er organisert, varierer mye. Noen distrikter har ikke lokale lag, kun treningslag. Her har distriktsstyret ansvar for all  økonomi i distriktet, organisering av kurs, prøver og andre formelle aktiviteter. Treningslagene organiserer treninger og bistår distriktsstyret med annen organisering. I andre distrikter er det sterke lokale lag som mer eller mindre styrer distriktet og arrangerer alt av aktiviteter. Det finnes flere varianter mellom disse ytterpunktene. Dette gjør at NRH pr i dag ikke har en homogen organisasjon.

Det har kommet mange saker til Hovedstyret og til disiplinærutvalget gjennom de siste år, som har hatt grunnlag i konflikter internt i distrikter og mellom lag. I tillegg er det for en del distrikter vanskelig å rekruttere medlemmer til styreverv. Ofte er det de samme personene som går igjen i flere verv i hvert distrikt, og disse gir i noen tilfeller uttrykk for at de tar gjenvalg fordi de føler at de må. I dag er det syv styremedlemmer (inklusive vara) i distrikt og fem styremedlemmer i lokale Iag. Det er nesten 300 medlemmer inklusive hovedstyret som har styreverv i NRH. I lokale lag alene er det ca 170 styremedlemmer. I tillegg er det 153 personer i valgkomiteer som skal finne personer til å besette disse styrevervene. Dette legger kanskje en uforholdsmessig stor organisatorisk byrde på en relativt liten organisasjon som NRH. NRH har pr 1.1.16 1501 hovedmedlemmer og i underkant av 300 hundeførere.

 

Les hele dokumentet her:  INVITASJON TIL DISKUSJON