Data too long for column 'host' at row 1 Norske Redningshunder - Hedmark / Oppland

SAMBAND

Brukerveiledning radiosamband (PMR)

Norske Redningshunder
Dio 01 Oslo / Asker og Bærum

v.1.2 - 2007

1.0. RADIOSAMBAND I NORSKE REDNINGSHUNDER
Norske redningshunder benytter i hovedsak lukket vhf radiosamband i forbindelse med leteaksjoner og trening av ekvipasjer. Sambandstjenesten i NRH er ikke sentralt organisert på samme måte som hos våre samarbeidspartnere innen redningstjenesten i Norge, men styres derimot lokalt av hvert enkelt Dio og lokale lag. Det er således hvert enkelt Dio / lokallag som forholder seg til myndigheter og samarbeidspartnere når det gjelder tildeling og bruk av radiofrekvenser. Imidlertid foreligger det en såkalt ”Frekvensplan NRH radioer” som sist ble vedtatt i NRHs hovedstyre i 1998. Deler av innholdet i dette dokumentet er dog utdatert som følge av nye retningslinjer fra myndigheten gjeldende fra 1.juli 2000.

I tillegg til den ene radiofrekvensen de enkelte Dioer og lokallag er tildelt fra Post- og Teletilsynet (heretter omtalt som kanal 7), har NRH tillatelse fra våre samarbeidspartnere til å benytte flere av disses radiofrekvenser. I frekvensplanen fra hovedstyret er disse omtalt som kanal 1, 2, 3, 5 og 8. Disse tillatelsene er gitt av Post- og Teletilsynet (tidligere Statens Teleforvaltning). Imidlertid er forutsetningene endret også her, slik at bruk nå avtales direkte med den som er tildelt frekvensen. Samtidig er det siden den gang tildelt flere frekvenser som kan benyttes av NRH. Frekvensene er tildelt Dio 01, men er godkjent på landsbasis. Disse inngår således ikke i siste versjon av frekvensplanen fra hovedstyret. Mer om radiofrekvenser og kanalplan finner du under punkt 5.

Som følge av at sambandstjenesten i NRH ikke er underlagt sentral styring er kanaloppsettet i de ulike Dioer forskjellig. I tillegg er en stor del radioer oppsatt med feil kanaler i form av programmeringsfeil hos mange av de leverandører de ulike Dio benytter.

Fra sentralt hold har sambandstjenesten i NRH ikke vært spesielt høyt prioritert. Dette kan synes betenkelig, særlig sett på bakgrunn av de forutsetninger ekvipasjene jobber under i forbindelse med leteaksjoner. Hundefører beveger seg som hovedregel alene, ofte nattestid og i ukjent terreng. I sentrale områder er det som oftest noe dekning for bruk av mobiltelefon, men sett fra et egensikkerhetsperspektiv kan dette ikke sies å være tilfredsstillende. Mobiltelefon har ekstremt dårligere rekkevidde i forhold til en vhf-radio og egner seg ikke som ”sikkert” samband. Riktig bruk av radiosambandsutstyret, der så vel hundeførere som mannskap i ”ko” er gitt opplæring og behersker bruken av vhf-radio, er langt mer effektivt og sikkerhetsmessig mer stabilt enn mobiltelefon.

Imidlertid sliter de fleste hundeførere med bruk av radiosamband. I hovedsak innebærer dette at den enkelte ikke opplever å ha ”dekning” på sambandet. Det er flere årsaker til dette. Hundeførere og mannskap i ”ko” besitter ikke tilstrekkelig kunnskap om sambandsutstyrets virkemåte og hvilke begrensninger som forefinnes. Dernest er ofte utstyret ikke tilpasset bruken (valg av antenne, bæremåte med mer). Sist men ikke minst er utstyret ofte ikke kvalitetskontrollert med tanke på rett programmering, jevnlig ettersyn etc. En annen, og svært viktig årsak, er at NRH til nå ikke har tatt i bruk to-frekvente kanaler der en hensiktsmessig plassert repeater øker sambandets dekningsområde betydelig.

Styret i Dio 01 har valgt å ta grep i denne sammenheng. Også overfor NRHs hovedstyre er det tatt initiativ i så måte. På de kommende sider vil du finne en oversikt over dette, samt brukerveiledning for vårt radiosamband.

Oslo 7.november 2006

Espen Lindgren

2.0. BEGREPER
For å kunne benytte radiosamband på en mest mulig effektiv måte må man forstå betydningen av enkelte begreper og prinsipper. Mye av dette handler om tekniske problemstillinger og i stor grad om fysikk. I det videre er de viktigste momentene i denne sammenheng forsøkt gjort så enkle som mulig.

2.1. Radiobølge:
Ut av antennen på en radio sendes det radiobølger. Dette kan sammenliknes med lydbølger, lysbølger også videre. Prinsippet er nøyaktig det samme. En radiobølge i det frekvensbåndet NRHs radioer benytter har en bølgelengde på ca 2 meter. Til sammenlikning er en radiobølge fra en mobiltelefon ca 20 cm. Prinsippet er at desto lenger bølgelengden er – jo lengre går radiosignalet. Svært forenklet kan vi dermed si at en NRH-radio i utgangspunktet har 10 ganger så lang rekkevidde som en mobiltelefon.

2.2. Horisont:
Radiobølger fungerer på samme måte som lysbølger. Det innebærer at radiosignalet i utgangspunktet ikke når lenger enn det du kan se. Rekkevidden er dermed det vi kan kalle for en ”horisont”. Det er dette som er grunnen til at vi ofte opplever å ha ”dårlig dekning”, særlig i kupert terreng og over større avstander der det er topografiske hindre som kommer i veien for radiosignalene.

2.3. Effekt:
Radiobølgene sendes ut fra antennen med en effekt som måles i watt. Jo høyere effekt desto kraftigere blir signalet radioen sender ut. Igjen kan vi sammenlikne med en lyspære. Desto mer watt lyspæren har, jo kraftigere er lyset. Problemet er at jo høyere effekten er, desto mer strøm trengs. En NRH-radio sender med 5 watt. Til sammenlikning sender en mobiltelefon ut mellom 0,2 og 2 watt avhengig av hvor nærme basestasjonen som benyttes er.

2.4. Dempning:
Radiobølgene som sendes ut fra antennen kan dempes på mange måter. Igjen kan vi sammenlikne med lyset. Dersom du setter en lyspære på toppen av hodet ditt, vil alle rundt deg se lyset. Plasserer du derimot lyspæren på brystet eller henger den i beltet, vil bare de som står foran deg, eller på samme siden som du har plassert lyskilden, kunne se den. Grunnen er at kroppen din ”skygger for” lyskilden. På samme måte vil kroppen din dempe kvaliteten på signalene fra radioen din. Siden radiobølgene kommer ut av antennen på radioen, er det derfor av stor betydning at antennen er fri fra kroppen din, og gjerne så høyt plassert som mulig. En gyllen regel er derfor å feste radioen på brystet, med den lange antennen påmontert slik at toppen av antennen er så høyt og fritt som mulig. Dersom du går med en radio i beltet vil dekningen din, både for sending og mottak, reduseres med 80 til 90 % i forhold til om du har den riktig plassert.

2.5. En-frekvent / To-frekvent samband:
En-frekvent samband innebærer at du sender og mottar på samme frekvens, mens to-frekvent samband betyr at du sender på en frekvens og mottar på en annen. Vi kan igjen sammenlikne med lyset. En-frekvent samband blir som når du med en lykt lyser direkte på et annet menneske. Dette krever at den du lyser på må befinne seg innefor din direkte synsvidde. Det innebærer at når du har et objekt, eksempelvis en kolle, fjelltopp eller et annet større hinder mellom deg og den du skal snakke med, blir det vanskeligere å ”komme igjennom” på sambandet. Radiosignalet klarer ikke å trenge gjennom hindringene.

Bruk av to-frekvent samband kan sammenlines med at du bruker et speil til å reflektere lysstrålen. På denne måten kan du via speilet rette lysstrålen mot et objekt som ligger utenfor din direkte synsvidde. Du kan med andre ord bruke speilet til å omdirigere lysstrålen. For å kunne gjøre dette med radiosignalet ditt trenger du også et slags speil. Eller det vi kaller en repeaterstasjon som er hensiktsmessig plassert i forhold til ”horisonten”. En repeater er som navnet tilsier en innretning som ”gjentar” eller ”repeterer”. Dette fungerer ved at repeateren tar i mot signalet fra din sambandsradio og videresender det forbi eller over hindringene.

2.6. Repeater:
For at signalet skal kunne videresendes må repeateren motta og sende på to ulike frekvenser. Dette er for at ikke radiobølgene skal ”kollidere”. Dette igjen krever at radioen du har i hånden også sender og mottar på ulike frekvenser. I kanalplanen for NRHs radioer er det anført hvilke kanaler som er ”repeaterkanaler”. Når radioen din står på en repeaterkanal betyr dette at det være en repeaterstasjon i nærheten for at sambandet skal fungere. Du kan med andre ord ikke snakke ”direkte” med andre radioer i slike kanaler.

2.7. Dekningsområde:
Selv om man opererer med et repeaterbasert sambandsnett er rekkevidden begrenset til selve repeaterens ”horisont”. I praksis betyr dette at det er fullt mulig å stå med en bærbar radio på Blefjell eller Gaustadtoppen og snakke med en hundefører som trener i Maridalen når repeateren eksempelvis befinner seg på Grefsenkollen. Grunnen er at det er nesten totalt fri sikt mellom henholdsvis Blefjell / Gaustadtoppen og Grefsenkollen. Likevel kan vi oppleve at det er helt umulig å komme igjennom på sambandet fra Sørkedalen. Grunnen til dette er kort og godt at det er en større fysisk hindring mellom Sørkedalen og Grefsenkollen som heter Holmenkollen.

2.8. Mulighet for flere repeatere:
For å bedre sambandets dekningsområde er det derfor ønskelig å etablere flere repeatere på egnede steder. Eksempelvis vil en repeater på Kolsåstoppen gjøre sambandet med Sørkedalen helt uproblematisk. Dette er også en målsetting på sikt.

Siden NRH Oslo kun er tildelt en to-frekvent kanal betyr dette at samtlige repeatere må benytte samme frekvenspar. For at ikke flere repeatere skal slå inn samtidig slik at radiobølgene kolliderer, benyttes kun en repeater av gangen i samme område. Dette skjer ved at repeatere koples ”opp” og ”ned” etter behov ved bruk av såkalt ”sel-call” der hver enkelt repeater har sin egen 5-tone-kode. Ansvaret for inn/utkopling av repeatere tilligger operativ leder og/eller sambandsleder Dio 01.

I tillegg er systemet satt opp med såkalte pl-toner (styringstoner) som gjør at det kan kjøres to aksjoner i samme område samtidig, via samme repeater, uten at disse aksjonene forstyrrer hverandre. Disse ulike pl-tonene er programmert inn på hver sin fysiske kanal på håndradioene. Således er våre kanaler 11, 12 og 13 på samme frekvenser, men med ulike styringstoner.

Som hundefører er det derfor svært viktig at du stiller inn din radio på den kanalen du får beskjed om å benytte av OL / SBL eller øvingsledelsen.

3.0. RADIOSAMBAND I DIO 01
Dio 01 har utstyrt samtlige hundeførere, beredskapsansvarlig og assisterende beredskapsansvarlig med vhf beredskapsradioer. Samtlige radioer er programmert med de kanaler NRH har til rådighet, samt kanaler som benyttes av våre samarbeidspartnere innen redningstjenesten. Dioet bestreber seg på at alle radioer til enhver tid skal være i fullgod stand og egnet til bruk under vanskelige forhold. I tillegg til at distriktets sambandsleder skal utføre jevnlige kontroller av utstyret, setter dette også krav til at den enkelte hundefører ivaretar utstyret på en best mulig måte.

Dio 01 har, som det første i NRH, også etablert et to-frekvent radiosamband i Oslo-området.

Det er utplassert faste repeater på egnede steder som gir tilfredsstillende sambandsdekning i området mellom bærbare stasjoner. I tillegg besitter dioet portabelt repeaterutstyr som kan plasseres på egnede steder ved aksjoner utenfor området.

Dio 01 har også i løpet av 2006 gått til anskaffelse av et betydelig antall treningsradioer som kan benyttes i treningslagene. Disse radioene er primært beregnet for treningsbruk, men er oppsatt på samme måte som beredskapsradioer hva gjelder kanalbestykning med videre.

3.1. BEREDSKAPSRADIOER

Beredskapsradioer er av modellene Motorola GP340 og Icom F-15. Det enkelte radiosett består foruten radio og høykapasitetsbatteri av en ekstra antenne av lang type som gir betydelig økt rekkevidde i forhold til den originale antennen. De fleste radiosett er i tillegg utstyr med bæreveske og monofon (ekstern mikrofon/høgtaler). Radiosettene har 16 kanalplasser, der 15 kanaler er programmert i henhold til dioets frekvensplan.

Dette innebærer at radioene også er oppsatt med kanaler som normalt ikke skal benyttes av NRH, men disponeres og brukes av Røde Kors, Norsk Folkehjelp Sanitet, Sivilforsvaret, Politiet, ambulansetjenester, redningshelikoptre, brannvesen og andre aktører innenfor redningstjenesten i Norge. Det er derfor svært viktig at våre radioer ikke kommer på avveie eller benyttes på en slik måte at dette forstyrrer våre samarbeidspartnere innenfor redningstjenesten. Det fremgår av dioets frekvensplan hvilke av kanalene som kan benyttes til trening av NRH.

3.2. TRENINGSRADIOER
Treningsradioene er av modellene Motorola GP300, GP340 og MX1000/2000. Treningsradioer er ordinære fullgode VHF-radioer bestykket med samme kanaloppsett som hundeførernes beredskapsradioer. Dette innebærer at treningsradioene også er oppsatt med kanaler som normalt ikke skal benyttes av NRH, men disponeres og brukes av Røde Kors, Norsk Folkehjelp Sanitet, Sivilforsvaret, Politiet, ambulansetjenester redningshelikoptre, brannvesen og andre aktører innenfor redningstjenesten i Norge. Det er derfor svært viktig at våre treningsradioer ikke kommer på avveie eller benyttes på en slik måte at dette forstyrrer våre samarbeidspartnere innenfor redningstjenesten. Det er utarbeidet egen oversikt over hvilke av kanalene som kan benyttes til trening av NRH.

3.3. REPEATERSTASJONER
Dioet besitter flere repeaterstasjoner til bruk for våre to-frekvente kanaler. Det er lagt opp til flere ”faste” plasseringer i Oslo-regionen, mens det forefinnes også portabelt repeaterutstyr som kan bringes med og utplasseres i innsatsområder der sambandsdekningen over de permanent plasserte repeaterene ikke er tilfredsstillende.

4.0. RETNINGSLINJER FOR BRUK OG BEHANDLING AV RADIOSAMBAND
Beredskapsradioer og treningsradioer er ordinære fullgode VHF-radioer bestykket med kanaloppsett i henhold til dioets frekvensplan. Dette innebærer at radioene er oppsatt med kanaler som normalt ikke skal benyttes av NRH, men disponeres og brukes av Røde Kors, Norsk Folkehjelp Sanitet, Sivilforsvaret, Politiet, ambulansetjenester, redningshelikoptre, brannvesen og andre aktører innenfor redningstjenesten i Norge.

Det er derfor svært viktig at våre radioer ikke kommer på avveie eller benyttes på en slik måte at dette forstyrrer våre samarbeidspartnere innenfor redningstjenesten. Det er utarbeidet egen oversikt over hvilke av kanalene som kan benyttes til trening av NRH.

Som følge av viktigheten av at radioene ikke kommer uvedkommende i hende eller benyttes i strid med gjeldende retningslinjer, er det den enkelte hundefører og lagleder (for treningsradioer) som er ansvarlig for bruken og skal ha disse i sin varetekt på forsvarlig vis. Samtlige av NRHs VHF-radioer må oppbevares forsvarlig, hvilket innebærer at radioer ikke skal legges igjen i bil over natten, eller på annen måte oppbevares slik at de lett kan komme uvedkommende i hende.

For treningsradioer innebærer dette at radioene IKKE skal fordeles på lagene, slik at det enkelte medlem bringer radioer med seg hjem eller liknende. Radioene skal således samles inn av lagleder etter hver trening og holdes samlet utenom treningene. Når lagleder ikke selv kan stille på trening plukker lagleder ut et av medlemmene som får ansvaret for radioene frem til neste trening. Det utleveres en enkeltlader til hvert lag for lagets treningsradioer, og lagleder eller den som får ansvar for radioene mellom treningene skal besørge at disse til enhver tid er ladet og klare til bruk.

VHF-radioene er avansert elektronisk utstyr. Våre radioer er ikke spesielt glad i fuktighet og bør holdes unna direkte regn. Etter bruk i fuktig vær må radioene "tørkes" innendørs. Ta gjerne av batteriet og la radioen ligge på "magen" noen timer på badegulv med varmekabler eller liknende. Det verste du kan gjøre er å la en fuktig radio bli liggende i en plastpose eller sekk/bag.

Dersom det oppstår feil eller mangler på en treningsradio skal denne så snart som mulig levers sambandsleder. Dette gjelder også ved feil eller mangler på batterier / antenne.

Ovennevnte kan virke "strengt" og som et "tungrodd" system -men det er for dumt om vi kommer i vanry på grunn av skjødesløshet i så måte.

5.0. BRUK AV RADIOFREKVENSER / KANALBRUK

Som tidligere nevnt er alle våre radioer bestykket med kanaloppsett i henhold til dioets frekvensplan, noe som betyr at radioene også er programmert med kanaler som normalt ikke skal benyttes av NRH. Radioene er i tillegg til de kanaler NRH fritt kan bruke også oppsatt med kanaler som er tildelt andre aktører innenfor redningstjenesten.

Grunnen til at også treningsradioene våre er programmert som fullverdige radioer er at det ved behov skal være mulig å benytte disse i reelle situasjoner, eksempelvis der en hundefører har måttet levere sin beredskapsradio til service/vedlikehold eller dersom det oppstår skade eller feil. På denne måten vil det gå raskt å skaffe til veie en ”erstatningsradio” som fungerer helt på samme måte som hundeføreren er vant til.

Tabellen nedenfor viser standard kanaloppsett for våre radioer. Dette samsvarer også med ”grunnkravet” i den gamle frekvensplanen vedtatt av hovedstyret i 1998.

Kanal

Kanalnavn

Bruker / Eier

Kommentarer

01

NRH 01

Røde Kors Hjelpekorps Kanal 1

En-frekvent trenings / aksjonskanal

02

NRH 02

Røde Kors Hjelpekorps Kanal 2

To-frekvent arbeidskanal RKHK for repeater

03

NRH 03

Røde Kors Hjelpekorps Kanal 3

En-frekvent trenings / aksjonskanal

04

NRH 04

Røde Kors Hjelpekorps Kanal 4

To-frekvent arbeidskanal RKHK for repeater

05

NRH 05

Redning 1 / Aksjoner + Heli -bakke

En-frekvent redningskanal / aksjoner / nødetater. Brukes kun etter ordre SKL.

06

NRH 06

Redning 2 / Aksjoner

To-frekvent redningskanal / aksjoner / nødetater. Brukes kun etter ordre SKL.

07

NRH 07

Norske Redningshunder

En-frekvent trenings / aksjonskanal

08

NRH 08

Norske Redningshunder

En-frekvent treningskanal (kanalen eies av Sivilforsvaret)

09

NRH 09

Norske Redningshunder

En-frekvent treningskanal. Kan ikke brukes samtidig med NRH-repeater

10

NRH 10

Norske Redningshunder

En-frekvent treningskanal. Kan ikke brukes samtidig med NRH-repeater

11

NRH 11

Norske Redningshunder Repeater 1

To-frekvent NRH-kanal for standard repeater

12

NRH 12

Norske Redningshunder Repeater 2

To-frekvent NRH-kanal for pl-tone styrt samband via repeater

13

NRH 13

Norske Redningshunder Repeater 3

To-frekvent NRH-kanal for pl-tone styrt samband via repeater

14

NRH 14

Norsk Folkehjelp Sanitet Kanal 1

To-frekvent arbeidskanal NFS for repeater

15

NRH 15

Røde Kors Hjelpekorps Digitalkanal

En-frekvent kanal for dataoverføring og APRS (ikke taletrafikk).

 


 


 


 


Grønne kanaler (01, 03, 07, 08, 09 og 10) kan benyttes til ordinær trening.

Blå kanaler (02, 04, 14 og 15) benyttes bare etter ordre BA / Fagleder hund eller øvingsleder.

Fiolette kanaler (11, 12, og 13) er NRHs egne repetarekanaler -og benyttes etter egen repeaterplan.

Røde kanaler (05 og 06) benyttes kun i fob med reelle aksjoner etter ordre skadestedsleder (SKL).

Kanal 16 i NRHs Motorola GP300-stasjoner fungerer som en scanner for samtlige kanaler i listen.

 


 


 


 


Kanalplanen gir rom for at inntil seks treningslag kan tildeles hver sin kanal i samme treningsområde samtidig uten å forstyrre hverandre.

NB: Når NRHs repeaterstasjoner er i bruk vil ikke kanalene NRH 09 og NRH 10 kunne benyttes i repeaterens dekningsområde!!

Samtlige hundeførere, lagledere, instruktører, OL og ASS-OL får utdelt kanaloversikten på et laminert kort som bør ligge i radioens bæreveske, beredskapssekk, treningssekk etc.