Data too long for column 'host' at row 1 Norske Redningshunder - Hedmark / Oppland

Utdanning til Redningshund

Det tar fra to til tre år og lære opp en ettersøknings- eller lavineekvipasje. Det er hundens fantastiske luktesans som er utgangspunktet for vår bruk av hund i redningstjenesten.
Hundeføreren må skoleres blant annet i opplæring og utnyttelse av egen hund, bruk av kart og kompass, førstehjelp, taktisk bruk av hund og personell under aksjoner og samarbeide med andre organisasjoner og etater under aksjoner.
En hundefører i Norske Redningshunder må kunne ta vare på seg selv og sin hund i forbindelse med aksjoner, også under ekstreme forhold.

En ettersøkningshund må kunne følge spor etter mennesker på forskjellige underlag og av forskjellig alder og lengde samt avsøke, etter hundeførers anvisning, til dels store områder for eksempel ved bruk av patruljegang og/eller rundering/frittsøk og finne de personer som måtte befinne seg i området.

En lavinehund skal kunne gjennomsøke og finne savnede i til dels store skredområder. For lavineekvipasjer inngår også trening på transport på snøscooter og i helikopter. Ved snøskred er tidsfaktoren avgjørende. Av den grunn har godkjente lavineekvipasjer ofte beredskap i tilknytning til helikopterbaser.

Ruingodkjenningen er en tilleggsutdanning for ekvipasjer som allerede er godkjent enten for ettersøkning eller lavinesøk. Ruinsøksekvipasjene er opplært til å søke i sammenraste bygninger under ekstreme forhold med støy, røyk og andre forstyrrelser. Ruinhundeførerne har også opplæring i henhold til internasjonale regler for hvordan man skal forholde seg under aksjoner i katastrofeområder.

For ekvipasjer i alle tre disipliner er det godkjenningsprogram som må gjennomføres og prøver som må bestås. For å garantere ekvipasjenes kompetanse må de også bestå nye prøver hvert annet år.

Her kan du lese om de generelle kravene

Som hundefører under utdanning i NRH må du gjennomgå ett grunnkurs. Her lærer du om kart og kompass, førstehjelp, trening av hund, stell og pleie av hund og om redningstjeneste generelt.
Kurset må gjennomføres før du gjennomfører klasse B.

Her kan du lese mer om grunnkurset

Alle hunder som skal godkjennes som redningshund må gjennomgå en lydighetsprøve. Våre hunder må kunne styres i alle slags miljøer og ofte på avstand fra føreren. det stiller store krav til lydigheten og kontakten mellom hund og fører.

Her kan du lese mer om lydighetsprøven

 

REDNINGSHUND ETTERSØKNING

En ettersøkningshund er opplært til å finne mennesker på barmark og blir derfor også omtalt som "sommerhund". Utdannelsen tar normalt to til tre år.

Sammen med føreren avsøker hunden bestemte områder under en redningsaksjon, eller følger spor fra kjente oppholdssteder der den savnede har vært. Hunden skal melde fra til hundefører med bringkobbel eller standhals (bjeffing) når den finner personer eller gjenstander.

Hundeføreren er opplært i å legge forholdene til rette under søket slik at man kan utnytte hundens luktesans best mulig. I treningen øver man på praktisk søk i tillegg til øvelsene rundering, sporsøk og feltsøk. Dette er disipliner som ligger til grunn for godkjenning og som er basis for det praktiske søksarbeidet.

Ettersøkningsekvipasjer fra Norske Redningshunder deltar årlig på ca 150 – 180 aksjoner på landsbasis i søk etter savnede.

Her kan du lese hele godkjenningsprogrammet for Redningshund ettersøkning

 

REDNINGSHUND LAVINE

I forbindelse med snøskred er det lavinehunder som mest effektivt kan gjennomsøke rasområdet. Man sier gjerne at "20 mann med sondestenger bruker 20 timer på å gjennomsøke et område på 100x100 meter, mens en lavinehund bruker 20 minutter".

Tidsaspektet er svært avgjørende i forbindelse med snøskred, da skredtatte som ikke er omkommet under selve skredet, kun vil overleve kort tid under snømassene. Det er svært viktig å ha lavinehunder raskt tilgjengelig. Det er derfor et tett samarbeid mellom Norske Redningshunder og luftambulansene og helikoptertjenesten til Hovedredningssentralene.

Hundens fantastiske luktesans gjør at den kan finne mennesker som er begravd flere meter under snøen.

Hunden er opplært til å markere ved graving eller halsgivning (bjeffing) når den kjenner lukten av mennesker som er begravd under snøen. Så snart hunden markerer blir fremgravingen ideelt sett overlatt til andre mannskaper, mens lavinehundekvipasjen fortsetter søket etter eventuelle øvrige skredtatte.

Hundeførers rolle er også her å dirigere hunden slik at man best mulig utnytter forholdene og sørger for å dekke hele området. Utdannelsen tar normalt to til tre år og er nok den som stiller størst krav til ekvipasjens evne til å takle de ekstreme naturforholdene man kan finne i fjellet vinterstid.

Lavinehundekvipasjer fra Norske Redningshunder deltar årlig på ca 15 - 20 aksjoner på landsbasis i søk etter skredtatte.

Her kan du lese hele godkjenningsprogrammet for Redningshund Lavine

 

REDNINGSHUND RUIN 

En ruinsøkshund er opplært til å søke i sammenraste bygninger og miljøer med ekstremt mye bråk, røyk og forstyrrelser. Utdanningen er en videregående opplæring og godkjenning av ekvipasjer som allerede er godkjent som ettersøkningsekvipasjer eller lavinehundekvipasjer.

Godkjente ekvipasjer i disiplinen kan søke om deltagelse ved Norske Redningshunders utenlandsberedskap og må da gjennomgå en omfattende vaksinering av seg selv og sin hund. De vil delta i årlige samtreninger med Norsk Luftambulanse og Oslo Brann- og Redningsetat for å være del av Norwegian Search and Rescue Team og kunne delta i utenlandsoppdrag.

Ruinsøkshundeførerne er trent i og øver regelmessig på å utføre egen risikovurdering av rasmasser samt organisering og ledelse av eget søk i et katastrofeområde. INSARAG guidelines, som er FNs retningslinjer for innsatspersonell sin oppførsel i katastrofeområder, danner basis for utdannelsen av disse ekvipasjene.

Utdanningen av ruinsøksekvipasjer skjer på et kurs av fire dagers varighet, men forutsetter forutgående jevnlig trening og forberedelse av hund og fører gjennom flere år for å takle de ekstreme påkjenninger de kan bli utsatt for både miljømessig og mentalt under oppdrag.

Ruinsøksekvipasjer fra Norske Redningshunder deltok i søk etter savnede etter jordskjelvet i Tyrkia i august 1999 og i Bam, Iran i romjulen 2003. De har også vært satt i utvidet beredskap ved flere anledninger, blant annet etter terroranslaget mot New York 11. september 2001.

Her kan du lese hele godkjenningsprogrammet for Redningshund ruin